Jetel nachový

Trifolium incarnatum L.

Popis
Je to jednoletý, středně vysoký, jednosečný druh. V roce zásevu se vyvíjí velmi rychle. Je vhodný jako ozimá meziplodina. Vyhovuje mu teplo, vláha a nesnáší holomrazy a dlouho ležící sníh. Půdy jsou lepší lehčí, vlhčí, teplejší, písčité s pH neutrálním.

Semenářsky využíváme 1 rok. Množitelské porosty vyséváme po sobě či jiných jetelovinách na tentýž pozemek nejdříve za 4 roky. Je to z důvodu nesnášenlivosti.

Výsev

Příprava
Před setím pozemek včas zořeme, nahrubo připravíme a utužíme. Vzcházející plevele ničíme vláčením. Detailní přípravu půdy provedeme bezprostředně před setím na hloubku seťového lůžka.

Výsev
Inkarnát vysetý čistosevem na přelomu srpna a září do slehlé půdy, brzy vzejde a je dostatečně vyvinutý pro přezimování. Vyséváme 4 mil. klíč. zrn/ha, což je 16 – 18 kg osiva/ha (min 15, max 25kg/ha) a to do hloubky cca 2 cm při meziřádkové vzdálenosti 20-25 cm. Po zasetí pozemek za sucha uválíme.
V zimě a hlavně v předjaří s kolísavými teplotami trpí rostliny vytahováním. V tomto případě je nutné opět časně na jaře, když to stav půdy dovolí, porost uválet.
Po výsevu je k poli vhodné přisunout včelstva, jsou doporučována 3-4 včelstva na 1 ha.

Agrotechnika

Hnojení
Mimo hnojení P a K vyžaduje také hnojení Ca. Jeteloviny fixují vzdušný dusík – proto se dusíkem nepřihnojuje. V horších půdních podmínkách či zeslabené množitelské porosty po zimě můžeme přihnojit na jaře kombinovaným hnojivem.

Hlodavci
V podzimním a zimním období věnujeme pozornost hrabošům. V důsledku jejich přemnožení může docházet k vážným poškozením porostů. Proto zvláště na množitelských plochách je nutné aplikovat metodikami doporučené přípravky určené k jejich hubení.

Fungicidy
Ve vlhkých ročnících může mít na výnos a kvalitu píce i výnos semene negativní vliv padlí případně hlízenky. U semenářských porostů lze při prvních příznacích choroby provést fungicidní postřik.

Herbicidy
V semenářských porostech provádíme ochranu proti plevelům přípravky uvedenými v metodických příručkách pro ochranu rostlin. CORUM, BASAGRAN
V průběhu vegetace (nejlépe na podzim) lze použít na vzešlý výdrol ozimých obilnin přípravek Fusilade Forte 150 EC (1 – 1,5 l/ha) nebo Gallant super, který při dávce 1 – 1,25 l/ha je vhodný i k ničení pýru plazivého. Proti dvouděložným plevelům lze provést za vegetace ošetření jedním z několika typů herbicidu Basagran v dávce metodikami doporučené pro jetele.
Tento postřik aplikujeme na vzešlé plevele buď na podzim nebo časně na jaře při výšce porostu inkarnátu alespoň 3-4 cm, nesmí být silný sluneční svit a teploty nad 23 °C, aby nedošlo k poškození jetele nachového.

Opylení
Pro zajištění většího výnosu semene přisunujeme ke kvetoucím porostům včely, jsou doporučována
3 – 4 včelstva na 1 ha.

Desikace
Asi týden před přímou sklizní desikujeme přípravkem Reglone v dávce 3,0 – 4,0 l/ha nebo dle metodik sníženou dávkou při použití smáčedla. K desikaci je možné použít přípravky Roundup nebo Kabuki (Sumiagro), v kombinaci s přípravkem na omezení sklizňových ztrát (Spodnam nebo Elastiq Ulta) K desikaci přistupujeme v době, kdy je 80-90 % semen zralých – jsou žlutá a tvrdá.

Sklizeň
Sklízíme v 1. užitkovém roce, z 1. seče, opatrně kombajnem s vylušťovacím košem (přezrálá semena snadno vypadávají).

Výnosy
Výnosy semene činí v průměru 500 až 1.000 kg/ha.

Podmínky množení certifikovaného osiva C1 ze zákona:

Předplodiny
Porosty nemohou být zakládány na pozemcích, na kterých byly předchozí 4 roky pěstovány jeteloviny
a jetelotrávy.

Přehlídka UKZUZ
první přehlídka při květu, druhá při dozrávání

Prostorová izolace množitelské plochy
od sousedních porostů jetelovin – mezi odrůdami téhož druhu: 100m

Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Nejvyšší dovolený počet rostlin na 100m2 porostu:

  • 30 kusů jiných kulturních druhů obtížně čistitelných (jetel plazivý, jetel zvrhlý, štírovník, tolice dětelová, komonice, vojtěška setá)
  • 10 ks jiné odrůdy a zřetelně odchylných typů
  • 4 ks šťovíku a 11 ks knotovky a silenky (plevele obtížně čistitelné)
  • 10% – virové choroby

Porost nebude uznán při zjištění výskytu kokotice a zárazy.